Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội - năm 2011

Thứ Sáu, 08/04/2011 12:33

UYÃ BAN NHÊN DÊN

THAÂNH PHÖË HAÂ NÖÅI

 

CÖÅNG HOAÂ XAÄ HÖÅI CHUÃ NGHÔA VIÏåT NAM

Àöåc lêåp - Tûå do - Haånh phuác

 

Söë:     43  /KH-UBND

    Haâ Nöåi, ngaây  17    thaáng  3   nùm 2011

KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội - năm 2011

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trong nước cũng như trên thế giới diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và sức khỏe con người. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thủ đô có hiệu quả, tránh tư tưởng chủ quan; UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn Hà Nội - năm 2011, cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
1. Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;
2. Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;
3. Quyết định số 64/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 của Bộ Nông nghiệp  và PTNT ban hành Danh mục các bệnh phải công bố dịch; các bệnh nguy hiểm của động vật; các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc.
4. Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND Thành phố ban hành "Quy định phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Hà Nội".
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm góp phần ổn định sản xuất và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
2.Yêu cầu:
-Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND Thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh.
- Quản lý đàn gia súc, gia cầm; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Quản lý, giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm tới thôn, xóm, hộ gia đình.
III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
1. Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các cấp, các ngành; Có kế hoạch, phương án, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư để chủ động đối phó kịp thời có dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra. Tổ chức kiểm tra việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên từng địa bàn.
2. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh  và nguy cơ xảy ra dịch bệnh, mức độ nguy hiểm. Thông tin đầy đủ, kịp thời, phù hợp, chính xác về diễn biến dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống, dấu hiệu để phát hiện dịch bênh, biện pháp an toàn khi tiếp xúc với gia súc, gia cầm để người dân tự bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng và chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh.
3. Thực hiện tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm:
- Tiêm phòng vắc xin đại trà cho đàn gia súc, gia cầm: vắc xin cúm, vắc xin LMLM, vắc xin chó mèo, vắc xin tụ huyết trùng, dịch tả lợn…: 2 đợt/năm:
Đợt 1: Từ ngày 10/3/2011 đến 10/4/2011.
Đợt 2: Từ ngày 10/9/2011 đến 10/10/2011.
- Hàng tháng thực hiện tiêm phòng vắc xin bổ sung triệt để cho đàn gia súc, gia cầm mới phát sinh; những đàn gia súc, gia cầm chưa được tiêm và đến thời gian tiêm phòng nhắc lại (theo quy định của Cục Thú y) từ ngày 20 đến ngày 25 hàng tháng, kiên quyết xử lý các tổ chức, hộ chăn nuôi không thực hiện việc tiêm phòng theo quy định.
4. Thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường:
Tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sở chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn Thành phố: 5 đợt/năm.
5. Giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm:
- Tổ chức giám sát đàn gia súc, gia cầm tới tận thôn, xóm, hộ gia đình, phát hiện sớm các ổ dịch để kịp thời bao vây, dập tắt không để dịch bệnh lây lan.
- Thường xuyên lấy mẫu kiểm tra và tổ chức các đợt giám sát sau tiêm phòng để phát hiện kịp thời sự lưu hành của vi rút cúm gia cầm, vi rút gây bệnh LMLM gia súc, xác định mức độ bào hộ của vắc xin tiêm phòng. Khi phát hiện có gia súc, gia cầm nghi bị nhiễm bệnh phải áp dụng các biện pháp chống dịch khẩn cấp nhằm bao vây, khống chế và dập dịch không để lây lan.
- Trang bị phòng hộ an toàn cho người tiếp xúc, làm việc trong khu vực nghi bị dịch, những người tham gia phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Định kỳ báo cáo tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm về thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm Thành phố.
6. Kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm:
- Duy trì thực tại các chốt kiểm dịch động vật liên ngành của Thành phố 24/24 giờ, tổ chức các đội kiểm dịch lưu động, kiên quyết xử lý những trường hợp vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
- Các lực lượng: Thú y, Công an, Quản lý thị trường, chính quyền cơ sở và lực lượng tham gia phòng, chống dịch tăng cường kiểm soát việc lưu thông, giết mổ, tiêu thụ gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn. Thực hiện nghiêm kiểm dịch tại gốc khi đưa gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm vào Hà Nội. Tăng cường kiểm tra kiểm dịch, kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ, vệ sinh thú y tại các điểm kinh doanh, kiên quyết xử lý số gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, trái quy định.
7. Phối hợp với các tỉnh, kiểm soát buôn bán, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn Hà Nội, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
8. Duy trì các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố, quận, huyện, thị xã, tiến hành kiếm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn Hà Nội. Đôn đốc tiến độ triển khai kế hoạch tại các đơn vị.
9. Duy trì trực đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của thành phố để kịp thời tiếp nhận, giải quyết các thông tin về tình hình dịch bệnh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. UBND các huyện, quận, thị xã:
- Chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý. Kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm ở các cấp. Có kế hoạch và phương án, chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ lực lượng, vật tư chủ động đối phó kịp thời khi có dịch xảy ra.
- Thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương để nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Đồng thời đưa tin đầy đủ, kịp thời, phù hợp, chính xác về diễn biến, nguy cơ dịch bệnh và biện pháp phòng chống; hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn, dấu hiệu để phát hiện dịch bệnh, biện pháp an toàn khi tiếp xúc với gia súc, gia cầm để người dân tự bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng và chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh.
- Thanh, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý; kiểm tra điều kiện vệ sinh cơ sở, vệ sinh trang thiết bị dụng cụ sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, thú y cơ sở quản lý đàn gia súc, gia cầm; Triển khai công tác quy  hoạch khu chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung xa khu dân cư, đảm bảo bảo vệ sinh môi trường; Tổ chức giám tình hình dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm, phát hiện sớm các ổ dịch nhằm kịp thời bao vây, khống chế không để dịch bệnh lây lan; Thực hiện giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm đến tận thôn, xóm, hộ gia đình; Thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường.
- Tổ chức tiêm phòng vắc xin đại trà và bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn theo hướng dẫn của cơ quan Thú y.
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, Ban quản lý các chợ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc chăn nuôi, vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, buôn bán không đúng nơi quy định.
2. Sở Nông nghiệp và PTNT:
- Tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Hà Nội.
- Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm ở các cấp, các ngành trên địa bàn Hà Nội. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình bệnh gia súc, gia cầm.
- Chỉ đạo Chi cục Thú y Hà Nội:
+ Phối hợp với các cơ quan truyền thông hướng dẫn, thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác về tình hình dịch, nguy cơ tái phát dịch và các biện pháp phòng, chống dịch; các biện pháp chăn nuôi an toàn, dấu hiệu để phát hiện dịch bệnh, biện pháp an toàn khi tiếp xúc với gia súc, gia cầm. Xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án, chuẩn bị đầy đủ và cung ứng kịp thời vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Hà Nội khi có dịch bệnh xảy ra.
+ Chỉ đạo hệ thống Thú y phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra phát hiện sớm các ổ dịch nhằm kịp thời bao vây, khống chế không để dịch bệnh lây lan; Thực hiện giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm đến tận thôn, xóm, hộ gia đình, thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường.
+ Phối hợp với UBND các cấp tổ chức tiêm phòng vắc xin đại trà và bổ sung hàng tháng cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. Lấy mẫu kiểm tra và tổ chức các đợt giám sát sau tiêm phòng để phát hiện kịp thời sự lưu hành của vi rút cúm gia cầm, vi rút gây bệnh LMLM gia súc, xác định mức bảo hộ của vắc xim sau tiêm phòng.
 + Thực hiện việc kiểm dịch tại gốc; tăng cường kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đối với gia súc, gia cầm sản phẩm gia súc, gia cầm tại các cơ sở giết mổ, các điểm kinh doanh. Kiên quyết xử lý những gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm vận chuyển không rõ nguồn gốc xuất xứ trái quy định.
+ Phối hợp với các tỉnh kiểm soát gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm nhập vào và xuất ra khỏi Hà Nội; Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Duy trì trực đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của Thành phố để tiếp nhận, giải quyết các thông tin về tình hình dịch bệnh.
3. Sở Công thương:
Quy hoạch và triển khai xây dựng các điểm giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm của Thành phố để đáp ứng nhu cầu tiêu dung và vệ sinh an toàn thực phẩm của nhân dân Thủ đô. Cử cán bộ trực tại các chốt kiểm dịch động vật liên ngành. Phối hợp đoàn liên ngành Thành phố kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Chỉ đạo Chi cục quản lý thị trường Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý các sai phạm trong kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm.
4. Sở Y tế:
Chủ trì, phối hợp với các cấp chính quyền và các ngành liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định về VSATTP, xử lý các sai phạm về VSATTP. Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Hà Nội khi có yêu cầu.
5. Công an Thành phố:
Phối hợp cùng Đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm để phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Cử cán bộ trực tại các chốt kiểm dịch động vật liên ngành.
6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình  và công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố, tránh tư tưởng hoang mang trong nhân dân
7. Sở Tài chính:
Tổng hợp, hướng dẫn xây dựng dự toán và thanh quyết toán kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch của Thành phố. Kiểm tra việc thực hiện kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
8. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Lập kế hoạch và phân bố ngân sách đầu tư phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Hà Nội. Thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chi ngân sách phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo quy định.
9. Sở Tài nguyên Môi trường:
Tổ chức kiểm tra việc ảnh hưởng đến môi trường của các loại hóa chất phun tiêu độc, các hố tiêu hủy gia súc, gia cầm bệnh, các khu giết mổ gia súc, gia cầm, các khu chăn nuôi gia súc, gia cầm. Cử cản bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Hà Nội khi có yêu cầu.
10. Sở Giao thông vận tải:
Đảm bảo kịp thời phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm bị bệnh khi tiêu hủy theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn để đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Hà Nội. Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố khi có yêu cầu.
11. Bộ tư lệnh Thủ đô:
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ban, ngành thực hiện công tác phòng, chống dịch, bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Hà Nội. Cử cán bộ tham gia các chốt kiểm dịch động vật kiên ngành của Thành phố khi có yêu cầu.
V. QUY ĐỊNH BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH:
1. Hàng tháng UBND các huyện, quận, thị xã, các ngành báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống dịch, bệnh gia súc, gia cầm của đơn vị về BCĐ Thành phố (qua Sở Nông nghiệp và PTNT). Giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp tình hình, báo cáo UBND Thành phố.
2. Khi có dịch bênh xảy ra phải báo cáo bằng điện thoại vào 16 giờ hàng ngày và bằng văn bản 03 ngày một lần về Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm Thành phố, điện thoại: 04.33800115 (Chi cục Thú y Hà Nội địa chỉ: đường Lê Trọng Tấn - Hà Đông - Hà Nội).
UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Giám đốc các sở, ban, ngành liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh cần báo ngay về UBND Thành phố để giải quyết.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Duy Hùng
(Đã ký)

Tin khác

Đọc nhiều